เรียนหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ <br>เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ <br>
จะดำเนินการปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายที่บริการระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช<br> 
<font color =red size = 6>ในวันที่  30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. - 15.30 น. </font><br>เพื่อปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
(E-Mail)ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <br>หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 
1908,1915 <br>จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ <br>จึงเรียนมาเพื่อหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ  ขอบคุณครับ <br><br>Mail ตัวอย่างชื่อ  ict@yrh.moph.go.th Logo
เรียนหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ
เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
จะดำเนินการปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายที่บริการระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
เพื่อปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail)ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 1908,1915
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ

Mail ตัวอย่างชื่อ ict@yrh.moph.go.th Login
Name:
Password: